--> <$BlogRSDUrl$>

فانوس

يک وبلاگ گروهی در عرصه‌ی سياست، اجتماع و فرهنگ

پيوند به مطالب ديگران

 

وبلاگ‌ها

 

Tuesday, March 08, 2005


تفاوت‌ها ی دموکراسی و ديکتاتوری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سام الدين ضيائی

حد وسطی ميان دموکراسی و ديکتاتوری متصور نيست.* اما تفاوت‌های بسياری را برای اين دو شيوه حکومت می‌توان برشمرد. از تفاوت‌های عمده بين ديکتاتوری و دموکراسی، يکی قدرت بی حد و حصر ديکتاتوری بر خلاف قدرت محدود و کنترل شده در دموکراسی است. چنان که دموکراسی محدوديت‌هايی برای خود قايل است و خود را حکومت حقوق بشری می‌داند، اما قدرت مطلقه استبدادی هيچ محدوديتی برای خود قايل نيست و خود را فوق بشری می‌خواند.
دومين تفاوت، مسئول بودن يا نبودن مصادر قدرت در برابر مردم است. دموکراسی حکومتی است مردمی و پاسخگو به آنان. در صورتی که در حکومت‌های غير دموکراتيک، پاسخگويی قدرت سياسی وجود ندارد و پيش‌بينی نشده‌است.
سوم اين که، در دموکراسی استفاده از قدرت سياسی تنها مبتنی بر علم و عقلانيت است در حالی که در نظام ديکتاتوری، مبتنی بر ارعاب بی‌منطق و نامعقول. چهارم اين که در نظام مردمسالار، مردم خود را با دولت يکی می‌بينند و در حکومت استبدادی، قدرت حاکم توده را با خود يکی می‌خواهد و آنان را به اجبار و با ايجاد رعب و وحشت به چنان نمايشی وامی‌دارد. پنجم، در نظام دموکرات، مردم دوستان مشترک يکديگر و دولت‌اند و در يک نظام ديکتاتوری کينه‌ورزی‌های موهوم تشديد می‌شود. ششم، در حکومت دموکراتيک حفظ نظام و امنيت، يعنی نظام مردمی و امنيت سياسی و اجتماعی و روانی مردم در اولويت است و در حاکميت استبدادی، امنيت مساوی است با حفظ قدرت، با نهادينه کردن اضطراب از طريق ارعاب جسمی و روحی و تبليغات.
هفتم و هشتم و نهم، در دموکراسی قدرت و ثروت وسيله است و در ديکتاتوری هدف. تکيه‌گاه دموکراسی خردورزی و تکيه‌گاه ديکتاتوری ارادت ورزی است. خانه دموکراسی بر خرد جمعی استوار است، و کاخ ديکتاتوری بر عقل فردی.
و دهم اين که،در نظريه دموکراسی قدرت حاکميت از اراده مردم سرچشمه می‌گيرد و در کليه سطوح جامعه پراکنده است. از اين رو مردم می‌توانند حکومت را در صورت عدول از قانون مورد توافق ملی، استيضاح و برکنار کنند و در حاکميت ديکتاتوری، قدرت در فرد و ياگروه خاص متمرکز است و بر آمده از سلطه جور، بنا براين غيرقابل تغيير.

پی‌نوشت
*:در هر جامعه ای يا دموکراسی وجود دارد يا ديکتاتوری، حد وسط دموکراسی و ديکتاتوری متصور نيست. محمد مجتهد شبستری،نقدی بر قرائت رسمی از دين، صفحه ۱۴۴

 
| Permalink |

وبلاگ گروهى فانوس

دربــاره فانـــوس و فانوســيان

آیینه فانوس (رها از فیلتر)

آخرين مطالب فانوس

 

سايت هاي خبري

 

سايت هاى شخصى

 

آرشيو

تماس با ما

- هر گونه برداشت مطلب و يا نقل‌ قول از نوشته‌هاى فانوس در سايت‌ها يا وبلاگ‌هاى ديگر با ذکر مأخذ و حتى المقدور دادن لينک به مطلب مجاز خواهد بود.

- ديدگاه‌هاى فکرى نويسندگان محترم فانوس لزوماً منعکس کننده آرا گردانندگان وبلاگ گروهى فانوس نيست.

- با ارسال مقالات و نيز مشارکت در تبادل نظرها و بحث ها به پربار شدن محتواى وبلاگ خود «فانوس» يارى رسانيد. فانوس متعلق به همه علاقمندان آينده ايران است.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

NOQTE

بازگشت به صفحه اصلى